نوشته‌ها

سند

سند چیست و انواع آن کدام است؟

تعریف سند

مطابق ماده 1283 قانون مدنی در تعریف سند چنین پیش بینی شده است.

” سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد ” .

بر اساس این تعریف، دلیلی را می توان بعنوان سند محسوب کرد که دو شرط اساسی را داشته باشد:

اولا اینکه نوشته باشد؛

ثانیا اینکه در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.

بنابراین، تمام ادله ای که بصورت مکتوب و نوشته در نیامده است را باید از تعریف سند خارج کرد.

همچنین، در صورتی که به حکم قانون، نوشته توان ثابت کردن یک دعوا را نداشته باشد نمی توان به آن استناد کرد و آن را سند دانست.

انواع سند

یکی از مهمترین فایده اسناد، ثبت وقایعی است که در آن اسناد به آن اشاره شده است.

بنابراین، اسناد را می توان به دو نوع اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم بندی کرد.

ماده 1286 قانون مدنی، اقسام سند را اعلام کرده است که بر اساس آن ،” بر دو نوع است : رسمی و عادی ” .

هریک از این اسناد با هم متفاوت هستند و آثار ویژه ای نیز دارد.

یکی از تفاوت های سند عادی و رسمی این است که همواره می توان نسبت به اسناد عادی ادعای انکار و تردید کرد؛

اما در مورد اسناد رسمی چنین امری امکانپذیر نیست.

به همین لحاظ، بررسی هر یک از این اسناد حائز اهمیت فراوانی است.

مطابق قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.

بنابراین، در صورتی که با دخالت مامور رسمی صلاحیت دار و در محدوده قوانین و مقررات تنظیم شده باشد، رسمی محسوب می شود.

در مقابل، هر نوع سندی که شرایط فوق را نداشته باشد را می توان عادی محسوب کرد.

ولی اعتبار سند عادی ناشی از امضای کسانی است که به اعلام و ثبت حقوق و تعهدات خود پرداخته اند.

منتها Sanad رسمی این امتیاز را دارد که چون توسط ماموران رسمی و با تشریفات ویژه به ثبت می رسد، از اعتبار و قدرت بالاتر برخوردار است.

گروه مشاوران دریا با اجاره وثیقه در خدمت شماست.

دفتر”

02166278740