(دعوای اعسار) اعسار چیست؟

اعسار (دعوای اعسار) به معنی رنج و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی زمانی که یک فرد دارای اموال و سرمایه است اما در وضعی قرار دارد که دسترسی به آنها ندارد،

دچار اعسار شده است و قادر به پرداخت بدهکاریش نمی باشد.

به بیانی دیگر،

اعسار از ریشه واژه عربی عسر و به معنای تهی دست شدن است،

اما در حقوق در مورد فردی به کار می‌رود که به جهت عدم کفایت یا در دسترس نبودن دارایی و اموالش قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد.

تقاضای اعسار

طبق ماده یک قانون اعسار،

معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه حاکمه یا هزینه دادرسی را نداشته.

یعنی این فرد برای احقاق حقش قادر به پرداخت بدهکاریش نمی باشد و حتی نمی تواند وکیل برای انجام کارهایش انتخاب کند.

1- موضوع دعوای اعسار کلیه محکومیت‌های مالی همچون دیه،

ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن خواهد بود.

(دعوای اعسار) اعسار چیست؟


2- تقدیم دادخواست اعسار نسبت به جزای نقدی که نوعی مجازات می‌باشد، امکان پذیر نیست.
3- دعوای اعسار ممکن است به دلیل عدم توانایی از پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم به طرح گردد.
4- دعوای اعسار و قتسیط محکوم به قبل از بازداشت محکوم علیه قابل استماع می‌باشد.


5- امکان استماع دعوای اعسار مدیون در اثناء رسیدگی به دعوای دائن وجود خواهد داشت.


6- قانونگذار از اعسار تحت عنوان ادعا یا دعوا یاد می‌کند،

این در حالی است که دعوا مطابق قانون شرایطی دارد.

تلفن”

02166278740

همراه”

09915347299

همچنین بخوانید

قاچاق کالا و مجازات‌های قانونی آن