مشاوران دریا

انواع وثیقه شامل چه مواردی می شود؟

  • مال منقول
  • مال غیر منقول
  • وجه نقد
  • ضمانت نامه بانک
وثیقه برای زندانی

پس از اعلام آمادگی وثیقه گذار و درخواست کتبی وی در این خصوص، مقام قضایی قرار قبولی صادر می نماید. همچنین زمانیکه وثیقه گذار به تعهد خود عمل نماید و متهم را احضار کند می تواند آزادی وثیقه خود را تقاضا نماید.

حال اگر وثیقه گذار در زمان احضار متهم، بدون عذر موجه از تحویل وی خودداری نماید؛ اخطاریه ای به وی ارسال می شود که ظرف مدت ۱ ماه متهم را احضار نماید.

در صورت عدم اجرای این دستور و پس از انقضای مدت مذکور، به اندازه مبلغ قرار از وثیقه ضبط می شود.از این رو، در صورت ضبط وثیقه گذار، وی می تواند به دادگاه اعتراض نماید.

لازم به ذکر است، عدم حضور متهم یا عدم تحویل متهم توسط وثیقه گذار در صورتی پذیرفته شده است که عذر موجه ای داشته باشد. لذا در غیر این صورت وثیقه ضبط می شود.

 

  • احاره سند برای آزادی زندانی تعزیرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما