مشاوران دریا

ارائه وثیقه معتبر ملکی با مبالغ سنگین

مشاوران دریا با سند های معتبر خود خیال تمامی زندانیان را جهت مبلغ وثیقه راحت کرده تا در صورت نیاز بدون هیچ نگرانی برای زندانی خود وثیقه تهیه کرده و آزاد نمایند.

بسیاری از شرکت ها توانایی تهیه و ارایه سند و وثیقه برای مبالغ سنگین را ندارند.

کلیه امور اجاره سند برای زندانی ,وثیقه برای زندانی , سند اجاره ای برای متهم و زندانی با مبالغ بالا و سنگین و با تایید کارشناس دادگستری را از ما بخواهید. در تمامی مراحل آزادی زندانی و متهم گروه حقوقی مشاوران دریا با تهیه سند و مشاوره تخصصی کنار شما عزیزان خواهند بود.

تماس با ما